Co to jest majątek trwały przedsiębiorstwa?

Majątek trwały przedsiębiorstwa to aktywa o znacznej wartości i o długim okresie użytkowania. Są one przeznaczone do zbycia lub płatne i wymagalne w okresie przekraczającym 12 miesięcy od momentu ich kupna, złożenia, wystawienia lub też dnia bilansowego.

W skład majątku trwałego firmy wchodzą:
1. wartości prawne oraz niematerialne – np. koncesje, patenty, prawa do wynalazków, licencje etc.,
czyli wszystkie prawa, które można wykorzystać gospodarczo;
2. rzeczowy majątek trwały:
– środki trwałe – ich wartość początkowa wynosi więcej niż 3,5 tys. zł., a okres użyteczności więcej niż 12 miesięcy;
– środki trwałe w budowie – wszelkie koszty ulepszenia istniejących lub budowy, zakupu bądź instalacji nowych środków trwałych do momentu zakończenia prac;
3. należności długoterminowe – wszelkie należności, których wymagalność przekracza 12 miesięcy, za wyłączeniem dostawy usług, towarów oraz wyrobów;
4. inwestycje długoterminowe – składniki, które nabyto w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznej w związku z planowanym wzrostem ich wartości, przy czym do majątku trwałego zalicza się te inwestycje, które będą w posiadaniu firmy przez okres przekraczający 12 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Odpowiednie uporządkowanie aktywów zwiększa przejrzystość dostępnych danych, co  w istotny sposób wpływa na łatwość zarządzania nawet bardzo rozbudowanym majątkiem trwałym firmy. Ważny jest także dostęp do danych historycznych oraz innych, bardziej szczegółowych parametrów pozwalających na pełną kontrolę nad posiadanymi aktywami.

Optymalna kontrola majątku trwałego przedsiębiorstwa prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia efektywności zarządzania jego poszczególnymi elementami.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!